WYŚCIGI PRT

  Parson Russell Terriery uwielbiają rywalizację, są bardzo szybkie i zwinne, doskonale pokonują wysokie przeszkody. W USA organizowane s ą corocznie wyścigi PRT w stylu amerykańskim. W Polsce do niedawna tego typu wyścigi odbywały się w Czaplinku z inicjatywy sędziego kynologicznego, miłośnika terrierów Pana Andrzeja Jaworskiego oraz Kazimierza i Doroty Trenki. Jednak z powodu nieodżałowanej śmierci Pana Andrzeja idea umarła śmiercią naturalną.

Wyścig jest doskonałą zabawą dla psów, które mogą się wyżyć i zaspokoić swój instynkt łowiecki, nie szkodząc przy tym przyrodzie. Zawody są bardzo emocjonujące dla właścicieli, jak i psiaków. Na starcie ciężko utrzymać w specjalnych boksach startowych niecierpliwiące się psy, które wyrywają się, szczekają, piszczą,, by w końcu móc ruszyć w pogoń. Startują w kagańcu (czasem gdy psy są bardzo ambitne i zmotywowane w wielu przypadków kończy się to przegryzieniem linki i "kradzieżą" wabika przez dobiegnięciu do celu).


Psy biegną za sztuczną przynętą (wabikiem). Wabik powinien być wykonany ze skóry, lub podobnego materiału zastępczego. Biegi odbywaj ą się na torze, najczęściej trawiastym, czasem z przeszkodami Ważne jest jednak, aby wszystkie przeszkody były widoczne odpowiednio wcześniej dla biegnących psów. Podłoże nie może być dziurawe, ani kamieniste. Na mecie psy podążające za przynętą wbiegają do dziury wyciętej w beli słomy.


REGULAMIN WYŚCIGÓW (GONITW) TERIERÓW

Niniejszy projekt regulaminu został opracowany przede wszystkim z myślą o rasach Parson Russell i Jack Russell Terrier. Może on też być stosowany do organizowania wyścigów (gonitw) innych ras terierów małych i średnich. Za teriery średnie uważać należy rasy zgromadzone w sekcji 1 grupy 3 za wyjątkiem Airedale teriera, Irlandzkiego teriera, Kerry Blue teriera i Soft Coated Wheatan teriera. Teriery małe to wszystkie rasy zgromadzone w sekcji 2 grupy 3. Ograniczenie regulaminu do w/w ras wynika z uwarunkowań: długość toru, wielkość boksów startowych, parametry urządzenia holującego wabik, charakterystyka mety.

WARUNKI TECHNICZNE I PORZĄDKOWE

TOR

Całość toru: (od startu do mety) powinna być ogrodzona siatką miękką o wysokości ok. 60 cm.

Długość toru: - optymalna długość toru to 60 m (+/- 10 m).

Szerokość toru:- powinna umożliwiać swobodne przemieszczanie się psów po prostej do mety. Dla torów o 4-ch stanowiskach startowych szerokość nie powinna być mniejsza od 2 m, dla 6 stanowisk nie mniej niż 3 m.

Start: linię startu wyznaczają " boksy startowe" zaopatrzone w system jednoczesnego otwarcia wszystkich wyjść. Boksy startowe powinny być 4-ro lub 6-cio stanowiskowe. Wielkość jednego boksu startowego powinna zapewniać odpowiedni ą do wielkości psa przestrzeń. Boks powinien być otwierany od góry tak, by zapewnić swobodne umieszczanie psa wewnątrz. Wnętrze boksu powinno być gładkie, niepowodujące niebezpieczeństwa urazu. Klapa przednia (startowa) powinna być wykonana z obramowanej siatki metalowej i zapewniać bezpieczne otwarcie wszystkich boksów jednocześnie.

Siatka powinna posiadać oczka o wymiarach uniemożliwiających zaczepienie przez psa kłami, a pozwalających na obserwację i kontakt węchowy z wabikiem przed startem. W przypadku braku boksów startowych dopuszcza się na zawodach nie posiadających określonej rangi "start z ręki". Linią startu jest wówczas linia początkująca tor. Start z ręki powinien być wykonywany przez osoby odpowiednio przeszkolone, przy pomocy " obroży pętlowej samo uwalniającej”, przy czym jedna osoba wypuszczająca przypada na 2 psy. Uwaga! Właściciele (opiekunowie) psów w danym momencie startujących muszą w chwili startu przebywać w "polu odbioru psów".

Meta: metę stanowi bariera ułożona na wysokości ok. 1 m z "bali" słomy innego tego typu materiału, w której na poziomie płaszczyzny toru zostawia się przejście (otwór) o wysokości 30 - 40 cm, szerokości 20 cm i długości 60 - 100 cm. Osiągnięcie mety uznane jest wówczas, gdy pies wyjdzie z otworu w barierze na pole odbioru psów całą długością tułowia.


Pole odbioru psów: za barierą (metą). Należy wyznaczyć ogrodzoną przestrzeń o wymiarach: szerokości toru i długości ok. 6 m dla swobodnego odbioru kończących gonitwę psów. W polu tym mogą przebywać w czasie gonitwy tylko opiekunowie aktualnie startuj ących psów oraz porządkowy.

Nawierzchnia toru powinna być trawiasta, bita gruntowa, tartanowa lub piaszczysta, równa ( stwarzająca takie same warunki biegu dla każdego ze startujących psów), bez wtrąceń szkła i kamieni mogących powodować kontuzje. Niedopuszczalna jest nawierzchnia betonowa lub asfaltowa.

Przeszkody: na torze mogą być ustawione przeszkody w postaci poziomych przegród na całej szerokości toru stykające się z jego powierzchnią.
Ilość przeszkód: dwie, bez względu na długość toru rozmieszczone regularnie w jednakowych odstępach od siebie i od początku i końca toru ( długość toru podzielona na 3 jednakowe odcinki).

Wysokość przeszkód: ok. 20 cm dla sekcji 2 i 30 cm dla sekcji 1. Przeszkody powinny być wykonane z materiału nie powodującego urazów i okaleczeń, bez ostrych krawędzi; górna krawędź powinna być gładka, umożliwiająca bez urazowy przeskok psa oraz swobodny ruch i przeciąganie wabika bez zahamowań i zaczepiania.

Wabik: Powinien być wykonany z materiału budzącego zainteresowanie psów oraz na tyle mocnego by nie ulegał zniszczeniu w czasie zawodów. Hol wabika powinien być wykonany z mocnej linki tekstylnej lub innego materiału o odpowiedniej wytrzymałości. Hol powinien być tak prowadzony by niemożliwe było nastąpienie na niego przez psa w czasie gonitwy.

Urządzenie holujące: Powinno mieć odpowiedni zapas mocy i szybkości dla swobodnego i bezpiecznego sterowania wabikiem przez operatora.

WARUNKI PORZĄDKOWE

Prowadzenie wabika: Wabik powinien być prowadzony przez operatora w taki sposób, by był przez startujące psy widziany i budził zainteresowanie. Odległość wabika od psa prowadzącego nie powinna przekraczać 3 m. Złapanie wabika przez psa powoduje konieczność powtórzenia biegu. Zaleca się wykonanie kilku ruchów wabikiem przed boksami lub linią startu zachęcających psy do gonitwy. Uwaga! Na końcu toru, w polu odbioru psów wabik powinien być chowany ( nakrywany).


Oznakowanie psów: Psy startujące w jednym biegu muszą być oznakowanie "kołnierzykami" dobrze widocznymi, lekkimi, nie przeszkadzającymi w ruchu. Dla torów 4-ro stanowiskowych w kolorach: żółty, czerwony, biały, niebieski. W przypadku 6-ciu stanowisk dodaje się kolory czarny i zielony. Kolor kołnierzyka jest równoznaczny z kolejnym numerem boksu startowego: boks 1 - żółty, boks 2 - czerwony, boks 3 - biały, boks 4 - niebieski, boks 5 - czarny, boks 6 - zielony. Kołnierzyki powinny być przydzielone drogą losowania z udziałem opiekunów psów.

Zabezpieczenia: Wszystkie startujące w danym biegu psy powinny posiadać kagańce odpowiednio lekkie i skuteczne, pozwalające psu swobodnie oddychać w czasie biegu i nie ograniczające ruchu. Ze względów higienicznych obowiązek posiadania kagańca należy do opiekuna psa. Organizator gonitw powinien posiadać kagańce rezerwowe. Psy nie mogą startować w obrożach.

Obsługę toru stanowią: Starter - osoba uruchamiająca dźwignię otwarcia klap startowych lub dająca sygnał do wypuszczania psów "z ręki"
Operator - osoba obsługująca urządzenia holujące wabik
Dwaj porządkowi jeden nadzoruje pole odbioru psów, drugi odciąga wabik do start- boksu.

SĘDZIOWANIE

Zawody sędziują:

Sędzia główny (mający uprawnienia do sędziowania terierów). Dokonuje technicznego odbioru toru przed zawodami. Sędziuje w oparciu o niniejszy regulamin całość zawodów, rozstrzyga kwestie sporne i protesty. Każda gonitwa może być rozpoczęta po uzyskaniu jego zgody ( sygnał umowny).

Sędzia pomocniczy. Ustala kolejność psów na mecie ( w przypadkach koniecznych może mieć osoby do pomocy). Wypełnia protokół z ustalenia kolejności na mecie w poszczególnych gonitwach.

Dokumentacja. Dokumentację prowadzi sekretarz zawodów, który sporządza listę startową zgłoszonych psów z rozpisaniem na rasy, grupę wiekową oraz w przypadku większej ilości zgłoszonych psów w jednej grupie sporządza listę biegów eliminacyjnych, a także ściśle współpracuje z sędziami.


Klasy wiekowe gonitw:

klasa junior - psy w wieku od 6 do 12 miesięcy

klasa otwarta - psy, które ukończyły 12 miesięcy

Pomiar czasu: System rozgrywania całości zawodów nie wymaga konieczności prowadzenia chronometrażu, jednakże dla celów statystycznych i propagandowych może być prowadzony pomiar czasu, należy jednak pamiętać, że punkt pomiaru to moment wyjścia z otworu do "pola odbioru" na całą długość tułowia. Zwycięzca gonitwy jest wyłaniany w bezpośrednim pojedynku. Jeżeli w poszczególnych klasach wiekowych jest więcej jak 4 konkurentów, wówczas zwycięzcę wyłania się drogą eliminacji. Z każdego biegu do dalszych eliminacji przechodzą dwa psy ( pierwszy i drugi na mecie).

W przypadku dużej ilości zgłoszeń (powyżej 30 w jednej klasie wiekowej) do dalszych eliminacji przechodzi zwycięzca biegu - jeden pies (należy stosować następujący schemat: biegi eliminacyjne, ćwierćfinały, półfinały i finały). Tytuł zwycięzcy zawodów otrzymuje pies lub suka, które wygrały bieg finałowy danej rasy i klasy wiekowej. W przypadku, gdy zawody mają określoną rangę, np. mistrzostwa oddziału, okręgu, klubu, kraju za ważne mogą być uznane tylko te gonitwy, które są obsadzone co najmniej 4- ma psami startującymi w jednej rasie i klasie wiekowej. W zawodach propagandowych i treningowych w przypadku małej ilości konkurentów dopuszcza się kompletowanie biegów z różnych ras zachowując systematykę klas wiekowych i kryteria wielkości psów ( średnie między sobą i małe między sobą).

Więcej zdjęć z wyścigów można zobaczyć  - W NASZEJ GALERII -


opracowanie- Andrzej Jaworski międzynarodowy sędzia kynologiczny,modyfikacja Kazimierz Trenka (kwiecień 2005)Do góry...

 
 

| Copyright © 2003-2015 by Dwie Twarze & agnes | Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione ! |